Iniciar sesión en PSNPSN ID
biel_eric
100
1%
13.429 7.661 4.139 664 25.893 923.295

CHAOS;CHILD

19 9 5 1 34 1.185
0
JUGADORES
0
COMPLETADOS
0
PLATINUMS
0
TROFEOS OBTENIDOS
0%
COMPLETADOS
CHAOS;CHILD 올 클리어
6 May 2017
19:31:37
0,00%
común
6 May 2017
13:43:26
0,00%
común
6 May 2017
13:54:04
0,00%
común
6 May 2017
14:00:50
0,00%
común
6 May 2017
14:05:36
0,00%
común
6 May 2017
14:10:23
0,00%
común
6 May 2017
14:14:29
0,00%
común
6 May 2017
14:17:44
0,00%
común
6 May 2017
14:24:02
0,00%
común
6 May 2017
14:27:40
0,00%
común
제10장 개시
6 May 2017
14:31:42
0,00%
común
제11장 개시
6 May 2017
14:33:35
0,00%
común
쿠루스 노노편 발견
6 May 2017
15:01:54
0,00%
común
아리무라 히나에편 발견
6 May 2017
15:28:37
0,00%
común
야마조에 우키편 발견
6 May 2017
16:40:40
0,00%
común
카즈키 하나편 발견
6 May 2017
15:57:06
0,00%
común
True 루트 발견
6 May 2017
17:02:06
0,00%
común
OverSkyEnd 도달
6 May 2017
14:40:46
0,00%
común
6 May 2017
15:27:01
0,00%
común
6 May 2017
15:46:46
0,00%
común
6 May 2017
17:02:07
0,00%
común
6 May 2017
16:11:00
0,00%
común
SilentSkyEnd 도달
6 May 2017
18:21:58
0,00%
común
두려워하지 않고 망상 트리거를 당겨 보았다
6 May 2017
13:43:56
0,00%
común
모든 포지티브 망상을 보았다
6 May 2017
17:00:38
0,00%
común
모든 네거티브 망상을 보았다
6 May 2017
18:07:48
0,00%
común
모든 망상 트리거를 당겼다
6 May 2017
18:07:49
0,00%
común
모든 맵핑 트리거를 한 번도 틀리지 않게 자료를 붙여 OverSkyEnd에 도달
6 May 2017
14:40:49
0,00%
común
맵핑 트리거에서 20회 틀렸다
6 May 2017
14:51:37
0,00%
común
배드엔딩 도달
6 May 2017
15:53:21
0,00%
común
엄청난 바람이 불었다
6 May 2017
14:20:38
0,00%
común
모든 이벤트 CG를 보았다
6 May 2017
19:31:37
0,00%
común
모든 Tips를 읽었다
6 May 2017
18:35:43
0,00%
común
모든 Sound를 들었다
6 May 2017
18:23:33
0,00%
común