Iniciar sesión en PSNPSN ID
biel_eric
100
1%
13.429 7.661 4.139 664 25.893 923.295

CHAOS;CHILD

19 9 5 1 34 1.185
0
JUGADORES
0
COMPLETADOS
0
PLATINUMS
0
TROFEOS OBTENIDOS
0%
COMPLETADOS
CHAOS;CHILD 올 클리어
11 May 2017
18:05:19
0,00%
común
11 May 2017
14:34:17
0,00%
común
11 May 2017
14:44:00
0,00%
común
11 May 2017
14:50:35
0,00%
común
11 May 2017
14:54:55
0,00%
común
11 May 2017
14:58:09
0,00%
común
11 May 2017
15:01:06
0,00%
común
11 May 2017
15:04:32
0,00%
común
11 May 2017
15:10:48
0,00%
común
11 May 2017
15:14:58
0,00%
común
제10장 개시
11 May 2017
15:19:38
0,00%
común
제11장 개시
11 May 2017
15:22:05
0,00%
común
쿠루스 노노편 발견
11 May 2017
15:52:43
0,00%
común
아리무라 히나에편 발견
11 May 2017
16:20:51
0,00%
común
야마조에 우키편 발견
11 May 2017
17:31:43
0,00%
común
카즈키 하나편 발견
11 May 2017
16:48:42
0,00%
común
True 루트 발견
11 May 2017
17:49:39
0,00%
común
OverSkyEnd 도달
11 May 2017
15:30:44
0,00%
común
11 May 2017
16:20:22
0,00%
común
11 May 2017
16:39:00
0,00%
común
11 May 2017
17:49:40
0,00%
común
11 May 2017
17:02:12
0,00%
común
SilentSkyEnd 도달
11 May 2017
18:03:34
0,00%
común
두려워하지 않고 망상 트리거를 당겨 보았다
11 May 2017
14:34:52
0,00%
común
모든 포지티브 망상을 보았다
11 May 2017
17:48:09
0,00%
común
모든 네거티브 망상을 보았다
11 May 2017
18:03:55
0,00%
común
모든 망상 트리거를 당겼다
11 May 2017
18:03:56
0,00%
común
모든 맵핑 트리거를 한 번도 틀리지 않게 자료를 붙여 OverSkyEnd에 도달
11 May 2017
15:30:46
0,00%
común
맵핑 트리거에서 20회 틀렸다
11 May 2017
15:42:07
0,00%
común
배드엔딩 도달
11 May 2017
16:45:51
0,00%
común
엄청난 바람이 불었다
11 May 2017
15:07:09
0,00%
común
모든 이벤트 CG를 보았다
11 May 2017
18:05:19
0,00%
común
모든 Tips를 읽었다
11 May 2017
18:04:40
0,00%
común
모든 Sound를 들었다
11 May 2017
18:03:41
0,00%
común